cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount cheap michael kors purse michael kors handbags discount
cialis generico cialis prezzi kamagra 100 cialis prezzo Kamagra 100 mg

�znik Hakk�nda                             
 �ZN�K��N GENEL OLARAK TANIMI

            �znik il�esi ,d�nyada e�ine az rastlanan ve b�t�n�yle " a��k hava m�zesi " olan tarihi ve antik bir �ehirdir. Yaz k�� demeden adeta bereket sa�an verimli topra��, kendine �zg� iklimi ve do�al g�zelli�i nedeniyle, tarihin her d�neminde insanl���n ilgi odaklar�ndan biri haline gelmi�tir.

            I. VE VII.EK�MEN�K KONS�LLER

            �znik ,H�ristiyan alemi a��s�ndan da ayr� bir d�neme sahiptir.  Zira ilk ek�menik konsil, M.S.325 tarihinden 218 piskoposun kat�l�m�yla burada yap�lm�� ve H�ristiyanl�k dinine hayat veren ve �� �znik yasalar� �� ad�yla bilinen 20 maddelik karar senat�s saray�nda al�nm��t�r. �mparator I. Konstantinus�un huzurlar� ile yap�lan I. Konsil �iddetli tart��malara sahne olur. �skenderiyeli din adam� Arius�un  �� Hz. �sa�n�n , sadece bir insan oldu�u bir tanr�dan d�nyaya gelmedi�i �eklindeki k�sa s�rede taraftar toplayan tezi, toplant�ya kat�lan piskoposlar� cileden c�kar�r. Sonu�ta bug�n de savunurlar Hz. �san�n tanr� o�lu olduguna dahir sav kabul g�r�r. Arius ve arkada�lar� toplant�dan kovulur. Keza VII. Ek�menik konsil 787 tarihindeki iznikteki Ayasofya kilisesinde yap�l�r. K�saca �znik H�ristiyanlar a��s�ndan �nemli bir dini cazibe merkezidir. 

            �ZN�K ��N�S�

            XV,XVI ve XVII. Y�zy�llarda yap�lan ba�l�ca yap�lan s�sleyen desen , renk ve teknik bak�mdan e�siz g�zellikteki duvar �inileri hep �znik �ini f�r�nlar�ndan ��kt�g� gibi bir�o�u Avrupa ve Amerika m�ze ve koleksiyonlar�n�n en de�erli e�yalar� aras�nda yeralan g�z kama�t�r�c� g�zellikteki tabak , kase, fincan, kandil ve ma�rafalar da yine �znik f�r�nlar� yap�lm��t�r.

ROMA D�NEM� ESERLER�

1)      SURLAR

2)      SENAT�S SARAYI

3)      OBEL�SK ANITI (D�K�L�TA� � BE�TA�)

4)      ANT�K ROMA T�YATROSU

5)      BERBERKAYA MEZAR ANITI (KRAL  MEZAR TA�I )

6)      TA� K�PR�

 

B�ZANS D�NEM� ESERLER�

1)      AYASOFYA M�ZES� (ST. SOPH�A)

2)      HYPOGE (YER ALTI MEZARI )

3)      SU KEMERLER� (AQUADUCTS)

4)      VAFT�ZHANE  (B�CEK AYAZMASI )

5)      KO�MES�S K�L�SES�

6)      HAG�OS TRYPHON K�L�SES�

7)      AYATR�FON K�L�SES�

 

OSMANLI D�NEM� ESERLER�

1)      YE��L CAM�

2)      N�L�FER HATUN �MARET� ( �ZN�K M�ZES� )

3)      HACI �ZBEK CAM�

4)      �EYH KUDBEDD�N CAM�� VE T�RBES�

5)      E�REF-� RUM�

6)      MAHMUT �ELEB� CAM�

7)      YAKUP �ELEB� CAM�� VE T�RBES�

8)      ORHAN GAZ� CAM�� VE HAMAMI

9)      S�LEYMAN PA�A MEDRESES�

10)  �SMA�L BEY HAMAMI

11)  II. MURAT HAMAMI (HACI HAMZA HAMAMI)

12)  I. MURAT HAMAMI

13)  KONAK HAMAMLARI

14)  KIRGIZLAR T�RBES�

15)  SARI SALTUK T�RBES�

16)  ALAADD�N-� MISRI T�RBES�

17)  ABD�LVAHAB SANCAKTAR� T�RBES�

18)  �ANDARLI HAL�L HAYRET�N PA�A T�RBES�

19)  �ANDARLI �BRAH�M PA�A T�RBES�

20)  �ANDARLI KARA HAL�L PA�A

21)  E�RAF BABA T�RBES�

22)  AH�VEYN SULTAN

23)  HUYSUZLAR T�RBES�

24)  DO�AL ANITLAR

25)  NAMAZGAH

26)  �ZN�K ��N� FIRINLARI KAZI ALANI       Ayr�nt�l� bilgi i�in =>
www.iznik.gen.tr

 
Cialis Sverige Cialis Billigt Viagra Pris Viagra Kopa 

[Ana Sayfa]  [Restaurant]  [Motel]  [G�r�nt�ler]  [Ula��m]  [�leti�im]